Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://czystotu.com oraz poczty elektronicznej jest CZYSTO TU Krzysztof Pawelec, adres siedziby: ul. Al. Racławickie 38/13, 20-043 Lublin, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod NIP: 000000000, REGON: 0000000, adres poczty elektronicznej: kontakt@czystotu.com dalej „Administrator”.
  2. Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których CZYSTO TU Krzysztof Pawelec przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe uregulowanie operacji przetwarzania danych osobowych.
  3. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych, jednakże kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Administratora można uzyskać pod nr telefonu 661 190 201 lub pod adresem e-mail: kontakt@czystotu.com
  4. Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetową mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Podjęliśmy również działania w celu jak najszybszego uzyskania pełnej zgodności naszych praktyk z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  6. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:
   1. w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
   2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora,
   3. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.
  2. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w automatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
  3. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 3. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez CZYSTO TU Krzysztof Pawelec. Nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
  1. w przypadku, gdy prowadzący działalność przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,
  2. w przypadku, gdy prowadzący działalność przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  3. w przypadku, gdy prowadzący działalność przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
  4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
 4. REALIZACJA PRAW PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
  3. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy.
  4. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego specjalisty ds. ochrony danych – (kontakt@czystotu.com).
  5. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Pełna procedura realizacji praw podmiotów danych osobowych jest dostępna na naszej stronie internetowej: https://www.czystotu.com
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. W oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO na naszej stronie używamy tzw. cookies. Brak zmiany po Państwa stronie odnośnie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Cookies nie powodują żadnej szkody w Państwa urządzeniach, nie zawierają wirusów, trojanów czy też innego szkodliwego oprogramowania. W aplikacji cookie znajdują się informacje, które zawsze uruchamiane są w związku ze specyfiką stosowanego urządzenia użytkownika końcowego. Nie oznacza to, że poprzez tę aplikację możemy posiąść wiedzę o Państwa tożsamości.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje „cookies”:
   1. sezonowe
   2. czasowe
   3. Użytkowane są do celów optymalizacyjnych na potrzeby użytkownika danej przeglądarki oraz do celów statystycznych. Za każdym razem, po określonym czasie cookies automatycznie ulegają usunięciu. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie.
  4. Użytkownik ma prawo decydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).